Arkisto :: 2015
Kilpirauhasen hoitokäytännöt uudistettava

Kilpirauhasen hoidosta noussut oppiriita on vaikeuttanut kilpirauhaspotilaiden lääkkeiden saantia jo kolmatta vuotta. Oppiriidan sijaiskärsijöiksi ovat joutuneet ne kilpirauhaspotilaat, jotka eivät saa apua oireisiinsa Thyroxin-lääkkeestä. Nämä potilaat ovat joutuneet jopa hengenvaarallisiin tilanteisiin sairaaloissa, joissa heitä ei osata hoitaa. Suurin syy oppiriitaan ovat endokrinologit (endot,), jotka eivät tunnista/tunnusta muuta kilpirauhashormonien vajaatoimintaa kuin Thyroxin-lääkkeellä hoidettavan hypothyreoosin eli kilpirauhasen vajaatoiminnan sekä kilpirauhasen "liikatoiminnan" jota hoidetaan Tyrazol-lääkkeellä.

Toivoa vain sopii, että lähiaikoina saadaan päätöksiä Korkeimmasta hallinto-oikeudesta kilpirauhaskiistaan. Lääkäriliitolla olisi ollut mahdollisuus puuttua jo alkuvaiheessa tilanteeseen, mutta Lääkäriliitto on osoittautunut täysin haluttomaksi kilpirauhaskiistan ratkaisemisessa. Lääkäriliitto ei ole puuttunut siihen, että heidän omien jäsentensä välille on syttynyt oppiriita. Lääkäriliitto ei ole puuttunut myöskään siihen, että endot ym. lääkärit rikkovat toistuvasti Lääkäriliiton omia eettisiä ohjeita. Mitä hyötyä on eettisillä ohjeilla, kun jäsenet rikkovat niitä räikeästi?

Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta on hyväksynyt lääkäreiden noudatettaviksi ammattia harjoittaessaan muun muassa seuraavia ohjeita:

I Lääkärin velvollisuutena on ylläpitää ja edistää terveyttä, ehkäistä ja hoitaa potilaidensa sairauksia sekä lievittää heidän kärsimyksiään. Lääkärin tulee kaikessa toiminnassaan kunnioittaa ihmisyyttä ja elämää.

Endot ym. lääkärit eivät kunnioita ihmisyyttä, eivätkä lievitä niiden kilpirauhaspotilaiden kärsimystä, jotka saavat apua vain T3- tai eläinperäisillä kilpirauhaslääkkeillä.

II Lääkärin tulee käyttäytymisellään ja toiminnallaan ylläpitää lääkärin tehtävän vaatimaa ammattikuntaan kohdistuvaa arvostusta ja luottamusta.

Endot ovat toiminnallaan vieneet ammattikuntansa arvostuksen sekä kilpirauhaspotilaiden arvostuksen ja luottamuksen.

III Lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, oikeudenmukaisesti ja syrjimättä.

Endot ym. lääkärit syrjivät sellaisia kilpirauhaspotilaita, jotka eivät saa apua Thyroxin-lääkkeestä.

IV Lääkärin tulee kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja tukea potilasta osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Endot ym. lääkärit eivät kunnioita potilaiden itsemääräämisoikeutta, vaan vaihtavat väkisin potilaalle vastoin heidän tahtoaan hyvin toimineen T3-lääkkeen tai eläinperäisen lääkkeen toimimattomaan Thyroxiniin.

V Lääkärin tulee pitää yllä ja kartuttaa tietojaan ja taitojaan. Hänen tulee käyttää ja suositella vain tutkimuksia ja hoitoja, jotka ovat lääketieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia.

Endot eivät ole kartuttaneet tietojaan ja taitojaan kilpirauhassairauksien diagnostiikasta. Suomessa endokrinologit eivät edes tiedä, että esim. dejodinaasientsyymi-2 geenitesti on ollut käytössä jo yli vuoden ajan. Jos kyseinen geenivirhe todetaan, on hoitovirhe määrätä potilaalle Thyroxin-lääkitys. He hoitavat potilaitaan yksipuolisesti Thyroxin lääkkeellä vaikka Suomessa lääkärit voivat määrätä myös T3 ja eläinperäisiä kilpirauhaslääkkeitä, joita voidaan käyttää mm. niillä potilailla, joille Thyroxin ei esitietojen ja laboratoriokokeiden perusteella ole riittävä lääkitys tai joiden vajaatoiminnan oireet jatkuvat Thyroxin-lääkkeestä huolimatta.

IX Todistuksia ja lausuntoja antaessaan lääkäri toimii yhteiskunnan hyväksymänä puolueettomana asiantuntijana. Lausunnon on perustuttava huolellisen lääketieteellisen arvioinnin antamiin objektiivisiin havaintoihin sekä niiden ja taustatietojen kriittiseen tarkasteluun.

Meneillään olevista oikeudenkäynneistä tiedämme, että endot ym. lääkärit ovat antaneet paikkansapitämättömiä lausuntoja turvatakseen oman näkemyksensä.

XI Lääkärin tulee omalla käytöksellään ja toiminnallaan vaalia ja edistää kollegiaalisuutta potilaan parhaaksi sekä arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi.

Endot ja muut lääkärit ovat tehneet kanteluja Valviraan kilpirauhaspotilaitaan hyvin hoitaneista kollegoista, mikä on tuhonnut hyvän hengen ja toveruuden. Tämä on johtanut myös kilpirauhaspotilaat hengenvaaraan ja heitteillejättöön, jossa potilaat jätetään oman onnensa nojaan ilman toimivaa lääkettä. Toiminta on johtanut vuosia jatkuneisiin oikeudenkäynteihin, joissa Valviran ja endojen näkemykset ovat yksiselitteisesti kumottu.

 

Endojen kantelemat kollegat ovat ehkäisseet kilpirauhaspotilaiden sairauksia sekä lievittäneet heidän kärsimyksiään. He ovat hoitaneet potilaitaan tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja syrjimättä sillä kilpirauhaslääkkeellä, jolla potilaan vajaatoiminnan oireet on saatu poistumaan. He ovat kunnioittaneet potilaan itsemääräämisoikeutta ja hoitaneet häntä yhteisymmärryksessä potilaslain 6 pykälän mukaisesti.

Kyseiset lääkärit ovat kartuttaneet ammattitaitoaan kansainvälisesti sekä käyttäneet myös uusimpia tutkimuksia ja valinneet jo alun alkaen todennäköisesti sopivimman kilpirauhaslääkityksen, joka potilaalle on esitietojen ja tutkimusten perusteella sopivin ja toimivin, jotka ovat lääketieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia. He ovat käyttäneet kilpirauhaspotilaiden hoitoon vain sellaisia lääkkeitä, jotka ovat Suomessa hyväksyttyjä ja laillisesti myytäviä kilpirauhaslääkkeitä.

He ovat vedonneet Lääkäriliittoon useaan kertaan vuoropuhelun aikaansaamiseksi kollegojen välille. Tapaamista on yritetty saada aikaan myös kansanedustajan toimesta, mutta turhaan.

 

T3, eläinperäisiä ja hydrokortisoni lääkkeitä käyttävät kilpirauhaspotilaat eivät enää uskalla kertoa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa lääkityksistään. Tämä on johtanut potilaat hengenvaarallisiin tilanteisiin. Tämä kaikki on Valviran aikaansaamaa potilasturvallisuuden vaarantamista. Pitääkö tulla ruumiita, ennen kuin hoitokäytännöt muuttuvat?